Geleerden

Dit hier is een lijstje, dat in shaa Allah nog bewerkt zal worden, om jullie een overzicht van betrouwbare geleerden te geven. Imaam Muslim haalt in zijn voorwoord op Sahieh Muslim de volgende uitspraak van Imaam Ibn Sirien aan:

“Voorwaar, deze kennis is religie. Kijk dus uit van wie jullie, jullie religie aannemen.” 

Het is belangrijk om te weten van wie je jouw religie aanneemt omdat je Allah hiermee aanbidt. Niet iedereen geeft jou een authentiek begrip van de religie, daarom is het voor iedere moslim belangrijk om te weten van wie hij kennis neemt.

Imaams:

Imaam Hassan Al-Basrie
Imaam Abul-Jawzah
Imaam Sufyaan Ath-Thawri
Imaam Abdurrahman Al-Awzaa’ie
Imaam Al-Fudayl Ibn ‘Iyaad
Imaam Ibrahiem Ibn Maysarah
Imaam Sulaymaab At-Taymi
Imaam Abu Qilaabah
Imaam At-Tahaawi
Imaam Abu Hasan Al-Ash’ari
Imaam Abi Bakr Ibn Abie Ad-Dunyaa
Imaam Mujaahid Ibn Jabar Al-Makhzoemi
Imaam Sulaymaan Ibn ‘Uyaynah
Imaam Abdullah Ibn Zubyar Humaydi
Imaam Ahmad Ibn Hanbal
Imaam Maalik
Imaam Abu Haniefah
Imaam Ash-Shaafi’ie
Imaam Muhammad Ibn Isma’iel Al-Bukhaarie
Imaam Muslin Ibn Al-Hajaaj Al-Qushairie
Imaam Muhammad Ibn Yazied Ibn Maajah
Imaam Abu Dawoed As-Sijistaanie
Imaam Ahmad Ibn Shu’ayb An-Nasaa’ie
Imaam Al-Hanaabilah Abu Bakr Al-Khallaal
Imaam Abu Muhammad Al-Barbahaarie
Imaam Al-Ajurry
Imaam Abdullah Ibn Battah
Imaam Ibn Abie Zayd Al-Qayrawaani
Imaam Al-Laalakaa’ie
Imaam Abu Bakr Al-Khatib Al-Baghdaadi
Imaam Ibn Rahaawayh
Al-Haafidh Abdulghaani Al-Maqdisi
Imaam An-Nawawi
Shaykhul-Islaam Ibn Taymiyyah
Imaam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah
Al-Haafidh Ibn Rajab Al-Hanbali
Al-Haafidh Ibn Kathier
Imaam Al-Haafidh Ibn Hajar Al-Asqalaani

Latere geleerden (gestorven):

Shaykhul Islaam Muhammad Ibn AbdulWahhaab
Imaam Muhammad Ibn ‘Ali Ash-Shawkaani
Shaykh Abdurrahman Ibn Naasir As-Sa’die
Shaykh Ahmad Ibn Muhammad Shaakir
Shaykh Al-Haafidh Ibn Ahmad Al-Haakimi
Shaykh ‘Abdurrahman Al-Mu’alimi
Shaykh Muhammad Ibn Ibrahiem Ala Shaykh
Shaykh Abdullah Ibn Muhammad Al-Qur’awi
Shaykh Muhammad Al-Amien Ash-Shanqieti
Shaykh Abdullah Ibn Humayd
Shaykh Taqieud-Dien Al-Hilaali Al-Maghribi
Shaykh Hamoed Ibn Abdullah At-Tuwaijiry
Shaykh Muhammad Khaliel Harraas
Shaykh Abdurrazaq Ibn Afiefi
Shaykh Abdus-Salaam Al-Burjis
Shaykh Muhammad Amaan Al-Jaami
Shaykh Abdullah Ibn Hassan Al-Qu’ud
Shaykh Hammad Al Ansaarie
Shaykh Abdulaziez Ibn Baz
Shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-Uthaymien
Shaykh Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi’ie
Shaykh Muhammad Naasirud-Dien Al-Albani
Shaykh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi
Shaykh Abdullah Al-Ghudayyaan
Shaykh Muhammad Ibn Abdulwahhaab Marzuq Al-Banna
Shaykh Zayd Ibn Haadi Al-Madkhali

Geleerden die nog in leven zijn:

Shaykh Saalih Ibn Abdillah Al-Fawzaan
Shaykh Abdulaziez Ar-Raajihi
Shaykh Hassan Ibn Abdulwahhaab Al-Banna
Shaykh Rabie’ Ibn Haadi Al-Madkhali
Shaykh Abdulmuhsin Al-Abbaad
Shaykh Saalih Al-Luhaydaan
Shaykh Abdulaziez Ala Shaykh
Shaykh Abdurrahman ‘Awf Koeni
Shaykh Naasir Al-Faqiehi
Shaykh Muhammad Ibn Adam Al-Athiupiy
Shaykh Ubayd Al-Jaabiri
Shaykh Sulaymaan Ar-Ruhayli
Shaykh Abdurrazaq Al-Badr
Shaykh Abdurrahman Muhyie Ad-Dien
Shaykh Muhammad Ibn Haadi Al-Madkhali
Shaykh Saalih Ala Shaykh
Shaykh Muhammad Bazmul
Shaykh Saalih Al-Usaymie
Shaykh Ali Al-Haddaadi
Shaykh Khaalid Adh-Dhufayri
Shaykh Muhammad Al-Anjari
Shaykh Ahmad As-Subayi
Shaykh Abi Abdila’la Khaalid Uthmaan
Shaykh Muhammad Sa’ied Raslaan
Shaykh Ali Ibn Abdulaziez Musa
Shaykh Muhammad Ramzaan Al-Haajiri
Shaykh Muhammad Ali Ferkus
Shaykh Ali Ramli
Shaykh Wasyullah Al-Abbaas
Shaykh Aid Ash-Shamri
Shaykh Muhamad Akkoer
Shaykh Sa’d Ash-Shatri
Shaykh Muhammad Ibn Abdulwahhaab Al-Aqiel
Shaykh Abdul-Kariem Al-Khudayr
Shaykh Saalih As-Suhaymie
Shaykh Falaah Al-Mandakar
Shaykh Aziez Al-Inzie
Shaykh Aid Ash-Shamrie
Shaykh Alie Al-Wasiefie
Shaykh Aadil Ash-Shurbujie